สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ !
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เกษตรสมบูรณ์”


พันธกิจ
          
          1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
          2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
          3. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
          4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
          5. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร