สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


บุคคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

บริหารงานท้องถิ่น
    นายนพพล โพนพุฒ
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

    
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา


สำนักงานปลัด
    นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม
    หัวหน้าสำนักปลัด

    นางสาวนิชนันท์ สตางค์จันทร์
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    นายเอกพจน์ เกรงขาม
    เจ้าพนักงานธุรการ

    นายบดินทร์ จันทร์โลมา
    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    นายสมบูรณ์ ทุ่งสาร
    พนักงานขับรถยนต์

    นายสุวรรณ์ ศรีสร้างคอม
    คนงานทั่วไป

    นายพงษ์ศักดิ์ ไชยนนท์
    คนงานทั่วไป


กองคลัง
    
    ผู้อำนวยการกองคลัง

    นายอนุศักดิ์ สุวรรณไตรย์
    หัวหน้าฝ่ายบัญชี

    นางสาวกรรณิการ์ จันทะนาม
    นักวิชาการเงินและบัญชี

    นายสิทธิอัทธ์ จันทร์โสภา
    เจ้าพนักงานพัสดุ

    นางชนัญชิกา สุวรรณไตรย์
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    นางวงเดือน เกรงขาม
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


กองช่าง
     นายวัฒนา ภิรมย์
    นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

    นายโพธิวุฒิ โพธิ์ศรีดา
    นายข่างโยธา ชำนาญงาน

    นายเกียติศักดิ์ สิงห์สัตย์
    ผู้ช่วยนายข่างไฟฟ้า


กองการศึกษา
    นางสาววรีรัช จันทรวิลา
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    
    นักวิชาการศึกษา

    นางสาวคณิตรา พลบุตร
    ผู้ช่วยธุรการ

    นางพรรณี ทุ่งสาร
    ครูผู้ดูแลเด็ก

    นางบุญคุณ พันธ์พิมพ์
    ครูผู้ดูแลเด็ก

    นางคำพลอย รอดบุญมา
    ครูผู้ดูแลเด็ก

    นางสาวพรภิพา ศรีสร้างคอม
     ผู้ดูแลเด็ก

    นางสาวกุลฤดี กลับขัน
     ผู้ดูแลเด็ก


กองสวัสดิการสังคม
     นายไพรัตน์ เชียงบาล
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

    
    นักพัฒนาชุมชน


นายก อบต.เชียงดา


นายมังกร ก้อนฆ้อง

ข้อมูลบุคคลากร

ลิงค์ทั่วไป