สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


ข่าวประชาสัมพันธ์


ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.

  ประชาสัมพันธ์ประกาศฯติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563  (25/06/2564)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6  (28/04/2564)
  ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (27/04/2564)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  (27/04/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 63  (26/04/2564)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62-64  (23/04/2564)
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  (23/04/2564)
  อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  (23/04/2564)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (22/04/2564)
  ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564 ปีงบ 2564  (20/04/2564)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5  (17/03/2564)
  ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการของ อบต.เชียงดา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564  (15/03/2564)
  ขอเชิญชวนบุคลากรของ อบต.เชียงดา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564  (15/03/2564)
  ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวัน 30 กันยายน 2563  (10/03/2564)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (05/03/2564)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4  (04/03/2564)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่ประเมินสมถรรนะในการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ 2564  (02/03/2564)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (02/03/2564)
  ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาประจำปีงบประมาณ พ.  (08/02/2564)
  ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาประจำปีงบประมาณ   (08/02/2564)
  ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาประจำปีงบประมาณ   (08/02/2564)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (05/02/2564)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3  (20/01/2564)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็  (06/01/2564)
  ประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  (25/11/2563)
  ประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  (25/11/2563)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  (25/11/2563)
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (25/11/2563)
  ประกาศจัดหาพัสดุรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด6ตัน  (23/11/2563)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15  (24/09/2563)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14  (18/09/2563)
  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (09/09/2563)
  ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯครั้งที่ 3 และการโอนงบฯ ครั้งที่ 13  (09/09/2563)
  ประกาศประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  (20/08/2563)
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ  (17/08/2563)
  คำสั่งมอบอำนาจนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน  (17/08/2563)
  ประกาศมอบอำนาจนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน  (17/08/2563)
  การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน   (17/08/2563)
  ข้อบัญญัติ อบต.เชียงดา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  (17/08/2563)
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  (16/08/2563)
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (16/08/2563)
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  (16/08/2563)
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (16/08/2563)
  การรับชำระภาษีป้าย  (16/08/2563)
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบ  (16/08/2563)
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี  (16/08/2563)
  การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  (16/08/2563)
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  (16/08/2563)
  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  (16/08/2563)
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (16/08/2563)
  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  (16/08/2563)
  การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  (16/08/2563)
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (16/08/2563)
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  (16/08/2563)
  ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน  (16/08/2563)
  มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 อบต.เชียงดา  (16/08/2563)
  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เชียงดา  (16/08/2563)
  ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.เชียงดา  (16/08/2563)
  ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส อบต.เชียงดา  (16/08/2563)
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.เชียงดา  (16/08/2563)
  แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  (16/08/2563)
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  (15/08/2563)
  รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น   (15/08/2563)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564)  (14/08/2563)
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562  (18/05/2563)
  ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562  (17/12/2562)
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (17/12/2562)
  ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง อบต.เชียงดา  (29/10/2562)
  ประชาสัมพันธ์ การโอนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  (03/09/2562)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  (21/08/2562)
  การสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ตำบลเชียงดา (รอบที่ 2)  (07/08/2562)
  การสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ตำบลเชียงดา (รอบที่1)  (07/08/2562)
  กำหนดการชำระภาษีปี 2562  (07/08/2562)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.เชียงดา  (07/08/2562)
  หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน 2561  (11/06/2562)
  งบแสดงผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 2561  (11/06/2562)
  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน 2561  (11/06/2562)
  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน 2561  (11/06/2562)
  หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน 2561  (11/06/2562)
  งบแสดงฐานะทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 2561   (11/06/2562)
  ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 2561  (11/06/2562)
  จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  (11/06/2562)
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 1  (28/11/2561)
  กำหนดการชำระภาษีปี 2560  (15/06/2561)
  จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  (12/06/2561)
  ประกาศเปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  (07/06/2561)
  ประกาศเปลียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  (07/06/2561)
  แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์  (22/03/2561)
  งบสถานะการเงินของทาง อบต  (05/03/2561)
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561  (24/02/2561)