สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


ข่าวกิจกรรมภายใน


ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.

  โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563
  โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน / ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
  โครงการรณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)”องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณ โรงเรียนบ้านเชียงดา ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  โครงการ BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดพรสวรรค์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  โครงการรณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองขาม โดย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)”องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
  โครงการจิตอาสา “พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
  โคงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานรายใหม่
  กิจกรรมมอบบ้านอุ่นไอรัก 125 อุดรธานี
  กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ
  โครงการสานฝันวัยใสครอบครัวอบอุ่น
  โครงการทำปลาส้ม / เย็บถุงผ้าขาวม้า
  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร
  โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
  โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี
  โครงการตรวจคัดกรองเาบหวาน ความดันโลหิตสูง
  โครงการตรวคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
  กิจกรรมมอบบ้านอุ่นไอรัก125ี อุดร
  กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ
  โครงการสานฝันวัยใสครอบครัวอบอุ่น
  โครงการทำปลาส้ม/เย็บถุงผ้าขาวม้า
  โครงการสานเข่งปลาทู
  โครงการพาะเห็ด
  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
  การบริการสาธารณะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว (แพน้ำพาน)
  กิจกรรมลดการใช้แก้วพลาสติก
  ประชาสัมพันธ์ทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาต่อต้านการคอรับชั่น No Corruption
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9
  กำหนดการออกรับชำระภาษี
  บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ปี2563
  กิจกรรมทำความสะอาดตลาดตำบลเชียงดา
  ตลาดตำบลเชียงดา
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)
  กิจกรรมลดพลาสติก ลดโลกร้อน
  กิจกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
  กิจกรรมการปลูกต้นไม้
  โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1
  โครงการรณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ โดย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)”องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์
  สำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพ
  ประกาศ สอบพนักงานจ้างทั่วไป
  ภาพกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น NO CORRUPTION ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรานี
  ภาพลอยกระทง
  มอบบ้าน 125 ปี เมืองอุดรธานี
  กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2560
  ประชุม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
  แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเชียงดา ขอเชิญล่องแพ "ท่าลองแพบ้านแมด"
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 "เชียงดาเกมส์"
  การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
  พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
  งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเชียงดา ประจำปี 2559